บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร เพื่อสิริมงคลในการใช้ชีวิต

17/10/2022 เลขเด็ด/ความเชื่อ/ทำนายฝัน

บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร

สำหรับใครก็ตามที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตกำลังมาถึงทางตัน ทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ติดขัดอยู่ตลอดเวลา อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เจ้ากรรมนายเวรเขาเริ่มจะมาทวงเวรกรรมที่เคยทำกันเอาไว้ ใครที่อยากผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ให้ลองท่อง บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร เพื่อสิริมงคลในการใช้ชีวิต จะได้ราบรื่นทำอะไรก็ไม่มีสิ่งติดขัดมารบกวนกัน ซึ่งใครที่ยังไม่รู้ว่าบทสวดนี้จะต้องสวดยังไงบ้าง เว็บเศรษฐีคลับ ก็นำมาฝากทุกคนกันแล้ว

บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 ครั้ง)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก

อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติฯ (อ่านว่า วิญญูฮีติ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

(จุดเริ่มต้น กรณีสวดรอบที่ 2 เป็นต้นไป)

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ

อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ (เมตตา)

สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ (กรุณา) สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ (มุทิตา) สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระณา

ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ (อุเบกขา)

ทุกขโต ทุกขะฐานันติ วะทันติ พุทธา นะ หิ เวเรนะ เวรานิ สัมมันตีธะ กุทาจะนัง อะเวเรนะ จะ สัมมันติ เอสะ ธัมโม สะนันตะโนฯ

พุทโธ พุทธัง รักษา ธัมโม ธัมมัง รักษา สังโฆ สังฆัง รักษาฯ พุทโธ พุทธัง อะระหัง ธัมโม ธัมมัง อะระหัง สังโฆ สังฆัง อะระหังฯ พุทโธ พุทธัง กัณหะ ธัมโม ธัมมัง กัณหะ สังโฆ สังฆัง กัณหะ

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ภะวันตุ เมฯ*(สวดให้ตนเอง)

นะสาเปเส พุรุอะกัง ปะริปัตตัง ปะริขันตัง

มัจจุราชา นะ ภาสะติ มัจจุราชา นะ ปัสสะติฯ

สุญญะโต โลกัง อะเวกขัสสุ …( ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ของตนเอง หรือผู้ที่ต้องการสวดให้)…

สะทา สะโต อัตตานุทิฏฐิง อูหัจจะ เอวัง มัจจุตะโร สิยา

เอวัง โลกัง อะเวกขันตัง มัจจุราชา นะ ปัสสะติฯ

อิมัง สัจจะวาจัง อธิฏฐามิ

ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง อะธิฏฐามิ

ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง อะธิฏฐามิ

โย ทัณเฑนะ อทัณเฑสุ อัปปะทุฏเฐสุ ทุสสะติ

ทะสันนะมัญญะตะรัง ฐานัง ขิปปะเมวะ นิคัจฉะติ

เวทะนัง ผะรุสัง ชานิง สะรีรัสสะ จะ เภทะนัง คะรุกัง วาปิ อาพาธัง จิตตักเขปัง วะ ปาปุเณ ราชะโต วา อุปะสัคคัง อัพภักขาณัง วะ ทารุณัง ปะริกขะยัง วะ ญาตีนัง โภคานัง วะ ปะภังคุณัง อะถะ วาสสะ อะคะรานิ อัคคิ ฑะหะติ ปาวะโก กายัสสะ เภทา ทุปปัญโญ นิระสัง โส อุปปัชชะติฯ

หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติฯ

อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปัจฉิมา วาจาฯ

อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ โอวาทะปาฏิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะ สาสะนังฯ

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต ปาฎิโมกเข จะ สังวะโร มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง อะธิจิตเต จะ อาโยโค เอตัง พุทธานะ สาสะนันติฯ

บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร

เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ

เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัต์ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ

เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ

กะตะเม เอกาทะสะฯ

สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติฯ

นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติฯ

มะนุสสานัง ปิโย โหติฯ

อะมะนุสสานัง ปิโย โหติฯ

เทวะตา รักขันติฯ

นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติฯ

ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติฯ

มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติฯ

อะสัมมูฬ์โห กาลัง กะโรติฯ

อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรัหมะโลกูปะโค โหติฯ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ

อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาติฯ

อิทะมะโวจะ ภะคะวาฯ

อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติฯ

อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทาฯ ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เมฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ

เป็นยังไงกันบ้างกับ บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร ที่เว็บเศรษฐีคลับนั้นนำมาฝากกัน ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นบทสวดที่สามารถเป็นที่พึ่งทางใจของใครหลายคนได้เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะช่วยอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรแล้ว ก็ยังช่วยเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ผู้สวดเป็นประจำได้อีกด้วย และใครที่อยากรู้คำแปลก็สามารถคลิกอ่าน คำแปลบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร กันได้เลย

บทความที่น่าสนใจ