บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่พร้อมคำแปล สวดทุกวันดีทุกวัน

27/11/2022 เลขเด็ด/ความเชื่อ/ทำนายฝัน
บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่พร้อมคำแปล

สำหรับใครก็ตามที่อยากเพิ่มสิริมงคลให้แก่ชีวิต พร้อมทั้งเป็นการแก้ปีชงไปในตัว เว็บเศรษฐีคลับ แนะนำ บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่พร้อมคำแปล ที่เป็นบทสวดที่มีผลครอบจักรวาล เพื่อให้ชีวิตของผู้สวดนั้นดีขึ้นในทุกวัน โดยมาพร้อมกับคำแปลเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าใจความหมายของบทสวดได้ดียิ่งขึ้นไปอีก

บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่พร้อมคำแปล

สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ

สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพ แห่งพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า

ผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง ผู้มีบุญญาธิการอันกำหนดมิได้

ด้วยพระฤทธิ์อันใหญ่ และพระคุณอันใหญ่ อันสำเร็จด้วยพระสิริ พระปัญญาเป็นเครื่องตั้งมั่น

พระปัญญาเป็นเครื่องรู้ พระเดชและพระชัยผู้สามารถห้ามเสียซึ่งสรรพอันตราย

บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่พร้อมคำแปล

อะสีตยาพยัญชะนานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งอนุพยัญชนะ ๘๐

อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งมงคล ๑๐๘ ประการ

ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระรัศมีมีพรรณ ๖ ประการ

เกตุมาลานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระเกตุมาลา

ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระบารมี ๑๐ ประการ

ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระอุปปารมี ๑๐ ประการ

ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระปรมัตถปารมี ๑๐ ประการ

สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งศีล สมาธิ ปัญญา

พุทธานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ

ธัมมานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ

สังฆานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ

เตชานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระเดชอิทธานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระฤทธิ์

พะลานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระกำลัง

เญยยะธัมมานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระเญยยธรรม

จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘ หมื่น ๔ พัน

นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งโลกุตตรธรรม ๙ ประการ

อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ

อัฎฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่พระสมาบัติ ๘ ประการ

ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระอภิญญา ๖ ประการ

จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณในสัจจะ ๔

ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณมีกำลัง ๑๐ ประการ

สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ

บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่พร้อมคำแปล

เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา พระกรุณา พระมุทิตา พระอุเบกขา

สัพพะปะริตตานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรทั้งปวง

ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ

– ด้วยอานุภาพแห่งการระลึกถึงพระรัตนตรัย

ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาวินัสสันตุ

– เหล่าโรค โศก อุปัทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ทั้งปวง ของท่าน จงสิ้นสูญไป

สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ

– แม้เหล่าอันตรายทั้งปวง จงสิ้นสูญไป

สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ

– สรรพดำริทั้งหลายของท่านจงสำเร็จด้วยดี

ฑีฆายุตา ตุยหัง โหตุ

– ความเป็นผู้มีอายุยืนจงมีแก่ท่าน

สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทาฯ

– ท่านจงเป็นผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยความเป็นอยู่สิ้น ๑๐๐ ปี ทุกเมื่อ

อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา

– อารักขะ กา เทวะตาเทพเจ้าทั้งหลาย ผู้คุ้มครองสถิตอยู่ในอากาศ

และบรรพตไพรสณฑ์ ภูมิสถาน แม่น้ำคงคามหาสมุทร

สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุฯ  .

– จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อ เทอญฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  

– ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา

– ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะพุทธานุภาเวนะ  

– ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต  

– ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  

– ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา

– ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะธัมมานุภาเวนะ 

– ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต 

– ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง

– ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา 

– ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะสังฆานุภาเวนะ 

– ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต 

– ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน

บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่พร้อมคำแปล

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา,

– ความป้องกัน บาปเคราะห์ทั้งหลาย

แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตได้มีแล้ว

ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตะวา เตสัง อุปัททะเว,

– ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร จงกำจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย

แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตเหล่านั้น

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา,

– ความป้องกัน บาปเคราะห์ทั้งหลาย

แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตรและยักษ์ และภูตได้มีแล้ว

ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตะวา เตสัง อุปัททะเว,

– ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร จงกำจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย

แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตเหล่านั้น

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา,

– ความป้องกัน บาปเคราะห์ทั้งหลาย

แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตได้มีแล้ว

ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตะวา เตสัง อุปัททะเวฯ

– ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร จงกำจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย

แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตเหล่านั้น

จะเห็นได้ว่าบทสวดนี้นั้น เป็นบทสวดที่ครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาล สมชื่อของคาถาจริง ๆ เพราะฉะนั้นใครที่อยากให้สิ่งดี ๆ บังเกิดกับชีวิตนั้น ก็สามารถทำการสวดมนต์บทนี้ได้เลยทุกวัน เพื่อความโชคดีนั้นจะได้บังเกิดกับชีวิตสืบต่อไป

เว็บเศรษฐีคลับ เว็บสำหรับการแทงหวยออนไลน์ ที่ขนหวยมาให้แทงกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หวยรัฐบาลไทย, หวยลาว, หวยฮานอย , หวยมาเลย์, หวยหุ้น, หวยออมสิน, หวยชุด รวมไปถึงคาสิโน, เล่นไฮโล, พีจีสล็อต, สล็อต ก็มีให้เลือกมากมาย รวมทั้งยังมีผลตอบแทนที่สูง สมัครง่าย ๆ แค่คลิกด้านล่าง

บทความที่น่าสนใจ